STYRET 2021

Styreleder

Hermoine Jean Venter


E-post: tsi.rollersports@gmail.no
Tlf: 


Styremedlem

Miriam Grgic

Puckocalypse
E-post: tsi.rollersports@gmail.no
Tlf: 


Styremedlem

Maren Hanssen

Nightmare(n)
E-post: tsi.rollersports@gmail.no
Tlf: